អំពី​ពួក​យើង

Jiangxi Great Wall Protection Equipment Industry Co., Ltd. គឺជាសហគ្រាសផលិតភាពបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ថ្នាក់ជាតិដែលរួមបញ្ចូលជាមួយបច្ចេកវិទ្យា ឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម និងសហគ្រាសផលិតដែលត្រូវបានតែងតាំងនៃផលិតផលការពារគ្រាប់កាំភ្លើងរបស់នាយកដ្ឋានសន្តិសុខសាធារណៈ។

  • ebeb631296
ផ្សព្វផ្សាយ០៤
ផ្សព្វផ្សាយ០៥

សូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើងខ្ញុំ

សម្រាប់ការសាកសួរអំពីផលិតផលរបស់យើង ឬតារាងតម្លៃ សូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើងខ្ញុំ ហើយយើងនឹងទាក់ទងទៅក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។